1 2 3 4 5

Gi峄沬 thi峄噓 v峄?/strong>

Gi峄沬 thi峄噓 v峄?/span>

Tr瓢峄漬g 岷 h峄峜 Ngo岷 ng峄?nbsp;Ngo岷 th瓢啤ng Qu岷g 么ng

Tr瓢峄漬g 岷 h峄峜 Ngo岷 ng峄?nbsp;Ngo岷 th瓢啤ng Qu岷g 么ng l脿 m峄檛 岷 h峄峜 tr峄峮g i峄僲 thu峄檆 t峄塶h Qu岷g 么ng, l脿 m峄檛 tr瓢峄漬g 岷 h峄峜 c贸 ch岷 l瓢峄g cao mang 岷璵 岷穋 s岷痗 qu峄慶 t岷?nbsp;ho谩, l脿 m峄檛 c啤 s峄?nbsp;quan tr峄峮g trong l末nh v峄眂 脿o t岷 nh芒n t脿i qu峄慶 t岷?nbsp;ho谩, nghi锚n c峄﹗ ng么n ng峄?nbsp;- vn ho谩, ngo岷 th瓢啤ng v脿 chi岷縩 l瓢峄 qu峄慶 t岷?nbsp;峄?nbsp;v霉ng Hoa Nam. Hi峄噉 c贸 sinh vi锚n h峄?nbsp;ch铆nh quy 20454 ng瓢峄漣, h峄峜 vi锚n cao h峄峜 v脿 nghi锚n c峄﹗ sinh h啤n 2000 ng瓢峄漣, sinh vi锚n cao 岷硁g, tu nghi峄噋 c贸 vi峄嘽 l脿m v脿 l瓢u h峄峜 sinh n瓢峄沜 ngo脿i h啤n 13 ngh矛n ng瓢峄漣. 

L峄媍h s峄?nbsp;c峄 tr瓢峄漬g

Ti峄乶 th芒n c峄 tr瓢峄漬g l脿 H峄峜 vi峄噉 Ngo岷 ng峄?nbsp;Qu岷g Ch芒u v脿 H峄峜 vi峄噉 Ngo岷 th瓢啤ng Qu岷g Ch芒u. H峄峜 vi峄噉 Ngo岷 ng峄?nbsp;Qu岷g Ch芒u 瓢峄 th脿nh l岷璸 v脿o nm 1965, l脿 m峄檛 trong ba tr瓢峄漬g 岷 h峄峜 v脿 vi峄噉 tr峄眂 thu峄檆 B峄?nbsp;Gi谩o d峄. H峄峜 vi峄噉 Ngo岷 th瓢啤ng Qu岷g Ch芒u 瓢峄 th脿nh l岷璸 v脿o nm 1980, tr峄眂 thu峄檆 B峄?nbsp;Ngo岷 th瓢啤ng (nay l脿 B峄?nbsp;Th瓢啤ng m岷), l脿 m峄檛 trong nh峄痭g tr瓢峄漬g m峄?nbsp;岷 x芒y d峄眓g ng脿nh h峄峜 kinh t岷?nbsp;v脿 th瓢啤ng m岷 qu峄慶 t岷? Th谩ng 6 nm 1995, H峄峜 vi峄噉 Ngo岷 ng峄?nbsp;Qu岷g Ch芒u v脿 H峄峜 vi峄噉 Ngo岷 th瓢啤ng Qu岷g Ch芒u s谩t nh岷璸 th脿nh tr瓢峄漬g 岷 h峄峜 Ngo岷 ng峄?nbsp;Ngo岷 th瓢啤ng Qu岷g 么ng. Th谩ng 10 nm 2008, H峄峜 vi峄噉 cao 岷硁g T脿i ch铆nh - Kinh t岷?nbsp;Qu岷g 么ng s谩t nh岷璸 v脿o tr瓢峄漬g 岷 h峄峜 Ngo岷 ng峄?nbsp;Ngo岷 th瓢啤ng Qu岷g 么ng.

Ba khu tr瓢峄漬g

Tr瓢峄漬g n岷眒 峄?nbsp;Qu岷g Ch芒u - m峄檛 th脿nh ph峄?nbsp;lich s峄?nbsp;vn ho谩 n峄昳 ti岷縩g c峄 Trung Qu峄慶, c农ng l脿 trung t芒m kinh t岷?nbsp;c峄 v霉ng Hoa Nam, t岷 c岷?nbsp;ba khu ..........more>>

Giao l瓢u qu峄慶 t岷?

Tr瓢峄漬g kh么ng ng峄玭g t膬ng c瓢峄漬g giao l瓢u h峄 t谩c v峄?gi谩o d峄 qu峄慶 t岷?to脿n di峄噉. Cho 膽岷縩 nay, 膽茫 x芒y d峄眓g quan h峄?giao l瓢u h峄 t谩c v峄沬 h啤n 190 膽岷 h峄峜 v脿 c啤 c岷 h峄峜 thu岷璽, v膬n ho谩 trong h啤n 32 qu峄慶 gia v脿 khu v峄眂 g峄搈 M峄? Anh, Ph谩p, 膼峄ヽ, T芒y Ban Nha, 脻, Ca-na-膽a, 脷c, Nh岷璽, Nga, Vi峄噒 Nam, Ma-lai-xia, In-膽么-n锚-xia, Th谩i Lan, H脿n Qu峄慶, Chi-li, Cu-ba, M锚-hi-c么 v脿 H峄搉g K么ng, 脕o M么n, 膼脿i Loan. 膼茫 m峄?3 H峄峜 vi峄噉 Kh峄昻g T峄?峄?n瓢峄沜 ngo脿i l脿 H峄峜 vi峄噉 Kh峄昻g T峄?膽岷 h峄峜 Sapporo Nh岷璽 B岷, H峄峜 vi峄噉 Kh峄昻g T峄?膽岷 h峄峜 Ural Nga, H峄峜 vi峄噉 Kh峄昻g T峄?Thi锚n ch煤a gi谩o St. Mary P锚-ru.

Th么ng tin ph峄 v峄?/strong>

  • Ph貌ng Qu岷 l铆 sinh vi锚n: 86-020-36204409, 86-020-39328009
  • Ph貌ng Qu岷 l铆 sau 膽岷 h峄峜: 86-020-36207044, 86-020-39328072
  • Ph貌ng Gi谩o v峄? 86-020-36209420, 86-020-39328937
  • Ph貌ng Tuy峄僴 sinh: 86-020-36204310
  • Trung t芒m h瓢峄沶g nghi峄噋: 86-020-36209532锛?6-020-39328002
  • Ph貌ng Giao l瓢u v脿 h峄 t谩c Qu峄慶 t岷? 86-020-36207047, 86-020-39328198
  • Ph貌ng th瓢 k铆 c峄 H峄檌 C峄眜 sinh vi锚n, 峄 ban qu岷 tr峄? Qu峄?Ph谩t tri峄僴 gi谩o d峄: 86-020-36209995
  • H峄峜 vi峄噉 Gi谩o d峄 Th瓢峄漬g xuy锚n v脿 c么ng khai: 86-020-36207225
  • H峄峜 vi峄噉 Qu峄慶 t锚: 86-020-36207152
  • H峄峜 vi峄噉 Gi谩o d峄 L瓢u h峄峜 sinh: 86-020-36207141锛?6-020-36207142